Massastranding zeekoeten op de eilanden – dringend tellingen gevraagd

Sinds ten minste een week spoelen er ongewoon grote aantallen zeekoeten aan op de Waddeneilanden, met name op Terschelling en Ameland. Er wordt gesproken over honderden vogels, maar de aantallen zijn onduidelijk. Levende dieren worden verzorgd in de vogelopvangcentra, dode worden verzameld voor onderzoek, maar schattingen over aantallen vogels per kilometer ontbreken en worden tot op heden niet verzameld. Tellingen volgens de reguliere ‘NSO-richtlijnen’ zijn daarom juist nu zeer welkom, ook van de andere Waddeneilanden en de vastelandskust van Friesland en Groningen. Telformulieren zijn hier te downloaden.Tellingen graag spoedig opsturen aan Kees Camphuysen (kees.camphuysen@nioz.nl).

redactie


Sula gaat door! Op de ledenvergadering in november 2017 is besloten dat Sula niet meer op papier zal verschijnen. Dit heeft als voordelen dat er geen drukkosten meer zijn, de leden geen contributie meer hoeven te betalen en dat ook niet-leden ons blad direct kunnen bekijken zonder de moeite te hoeven nemen naar de bibliotheek te fietsen. Sula wil publiceren over alle aspecten die zee- en kustvogels en zeezoogdieren in het Noordzeegebied betreffen, met name Nederland, maar ook daarbuiten. Het Caribisch gebied hoort er nadrukkelijk bij.

Lees hier verder...

 

Nederlandse Zeevogelgroep

De Nederlandse Zeevogelgroep (NZG) is op 1 januari 1991 opgericht als een samenvoeging van de Club van Zeetrekwaarnemers (CvZ, 1972-1990) en het Nederlands Stookolieslachtoffer Onderzoek (NSO, 1977-1990). De NZG is een Sectie van de Nederlandse Ornithologische Unie (NOU). 
De Nederlandse Zeevogelgroep stelt zich tot doel:
 
"Het stimuleren van zeevogelonderzoek door geïnteresseerden en professionals samen, door middel van het uitwisselen van informatie, coördinatie van activiteiten, en het organiseren van bijeenkomsten.

De Nederlandse Zeevogelgroep is partner van