Onderzoek & Beleid

Onderzoekcentra, NGO's, overheid en andere beleidmakers

Noordzee Watermarkt
Noordzeeloket.nl
Olievogels Samenwerkingsregeling afhandeling besmeurde vogels
Empower-network.eu
Sea-alarm.org
Internationale sites Seabirds, Forage Fish, and Marine Ecosystems Research

NOU
NOU: Nederlandse Ornithologische Unie
De Nederlandse Ornithologische Unie is een vereniging die tot doel heeft het contact tussen amateurs en professionele vogelonderzoekers te bevorderen om zo de kennis die in beide kringen aanwezig is toegankelijker te maken.
De NOU kent drie secties. De Nederlandse Steltloperwerkgroep (NSWG), de Club van Nederlandse Vogelkundigen (CNV)en natuurlijk de Nederlandse Zeevogelgroep (NZG).
De NOU geeft twee tijdschriften uit: Ardea en samen met SOVON Limosa.
Lidmaatschappen van NOU en secties als de NZG zijn niet gekoppeld, maar worden natuurlijk wel wederzijds aanbevolen.

SOVON
SOVON: Vogelonderzoek Nederland
SOVON is een particuliere vereniging en vormt een bundeling van duizenden waarnemers die, vaak in hun vrije tijd, tellingen verrichten. De coördinatie van tellingen en projecten vindt plaats op het bureau van SOVON in Beek-Ubbergen waar nu zo'n vijfentwintig mensen werken. Daar wordt ook SOVON-Nieuws samengesteld waarmee de medewerkers, leden en belangstellenden viermaal per jaar op de hoogte worden gehouden van projecten, resultaten en nieuwe ontwikkelingen. SOVON is dus niet alleen een verzameling vogeltellers, maar ook een vereniging waarvan u lid kunt worden. Een vertegenwoordiger van SOVON heeft zitting in het bestuur van de NZG.

IMARES
Wageningen Marine Research 
Wageningen Marine Research richt zich op strategisch en toegepast marien ecologisch onderzoek. De voorzitter en secretaris van de NZG werken beide bij WMR en proberen van daaruit het contact tussen de beroepsgroepen en actieve amateurs zo goed mogelijk te onderhouden.
NIOZ NIOZ: Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee
Het NIOZ bestaat al sinds 1876 en is een van de leidende Europese oceanografische instituten. Het NIOZ valt onder de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek NWO. De missie van het instituut is het verrichten van multidisciplinair zee-onderzoek langs kusten en op continentale zee en open oceaan. Naast zuiver wetenschappelijk onderzoek is het NIOZ ook betrokken bij beleids- of maatschappelijk georienteerd onderzoek. NZG activist Kees Camphuysen is aan het NIOZ verbonden. Tegenwoordig huizen NIOZ en IMARES in hetzelfde gebouw op Texel.

Vogelbescherming
Vogelbescherming Nederland
Vogelbescherming Nederland zet zich in voor alle in het wild levende vogels en hun leefgebieden. Vogels geven als geen andere diergroep de toestand van natuur en milieu aan. Gaat het slecht met een vogelsoort, dan is dat een signaal dat er iets mis is met zijn leefomgeving. Vaak heeft het beschermen van vogels een positief effect op natuur en landschap.

Stichting De Noordzee
Stichting De Noordzee
Stichting De Noordzee is een onafhankelijke milieuorganisatie, die functioneert als advocaat van de zee. De organisatie is veelal actief als lobbyorganisatie 'achter de schermen'. Met name op de volgende terreinen: scheepvaart, visserij, ruimtelijke ordening, gevaarlijke stoffen en educatie en bewustwording.
Ook springt zij in op actuele gebeurtenissen en ontwikkelingen die direct aandacht verdienen.
De stichting houdt het algemene publiek op de hoogte van wat er op de Noordzee gebeurt via perscontacten met de schrijvende pers, radio en TV, eigen publicaties, een digitale nieuwsbrief 'ZEEMAIL' en hun site.

WATERMARKT
Watermarkt
Op WATERMARKT zijn o.a. de rapporten te vinden van de vliegtuigtellingen door Rijkswaterstaat in Noordzee, Waddenzee en Delta. Klik daartoe in de linkerkolom van de Watermarkt homepage op "rapportcatalogus" , en type vervolgens bij de "zoekterm" het woord 'vogels' in.

USGS
Seabirds, Forage Fish, and Marine Ecosystems
De zeevogel-site van het Alaska Science Center met "Seabirds", "Picture of the Month" en "Seabirds in the News".
Veel informatie over zeevogels in de North Pacific, wetenschappelijke publicaties en links naar andere seabird-sites.
The Agreement on the Conservation of Albatrosses and Petrels (ACAP) The Agreement on the Conservation of Albatrosses and Petrels (ACAP)
ACAP is a multilateral agreement which seeks to conserve albatrosses and petrels by coordinating international activity to mitigate known threats to albatross and petrel populations.
  European colour-ring Birding
  Stichting Rugvin